Ungdomscoaching


Unge mellom 12 og 23 år 

Ungdomsårene er en sårbar periode hvor de unge står ovenfor mange viktige valg. Det er i disse årene vi legger fundamentet for resten av livet vårt, og mange unge opplever det som en emosjonell berg-og-dal-bane hvor forandringer skjer raskt, både i hjernen og i kroppen. For noen er det dessverre en periode preget av lav selvtillit, høyt forventningspress og mangel på retning og motivasjon.

Som forsterket fosterhjem for 4 ungdommer i over 8 år har jeg på nært hold flere ganger vært så heldig å få være med på den spennende og utfordrende reisen fra ung til voksen. Målet mitt er, gjennom tillit og trygghet, å hjelpe ungdommen til å finne drivkraft og motivasjon til å se sitt eget potensial og til å ta bevisste og gode valg.

Den coachende samtalen
Et grunnelement i sunne relasjoner mellom mennesker er at vi kan være trygge på hverandre og ha tillit til at vi blir behandlet på en respektfull måte. Våre opplevelser, perspektiv og følelser skal bli tatt på alvor, og vi skal kunne ha innflytelse på vår egen situasjon. Det er viktig å føle tilhørighet og å være en del av et fellesskap, samtidig som vi opplever at vi bestemmer over oss selv.

I samtaler med ungdommen legger jeg vekt på å skape en trygg og positiv relasjon, hvor alle møtes med åpenhet og forståelse. Ungdommen skal føle seg anerkjent og bli aksepter for den de er, med egne opplevelser, tanker og følelsesmessige reaksjoner på det som skjer i livet. Jeg er der for å hjelpe de til å bli bevisst sine egne evner, ressurser og muligheter, ikke for å komme med råd, løsninger eller å dømme. Jeg vil lytte og hjelp de med å finne nye og bedre måter å samhandle og løse eventuelle konflikter på, og motivere til innsikt, læring og personlig utvikling.

Bedre selvbilde, styrket selvfølelse, selvrespekt og selvtillit er viktige og gode verdier å ta med seg videre i livet.

Jeg anbefaler å starte med en startpakke på 3 samtaler à 1 time per gang, deretter  enkelttimer etter behov.

Bjerkebo ASOm BjerkeboNettstedskart