TJENESTER


 
Veiledning


Coaching


Bedrift

 
Ungdomscoaching


Foreldreveiledning


Foreldreveiledningskurs

Veiledning og Coaching

Veiledning og coaching har mange fellestrekk i verdigrunnlag, tilrettelegging og arbeidsmåter. I dagens samfunn legges det stor vekt på enkeltmenneskets ansvar for, og muligheter til livslang læring og utvikling. Det er derfor viktig å kunne legge til rette slik at alle mennesker får muligheter til å ta i bruk hele sitt potensiale, på en best mulig måte. Både veiledning og coaching har til hensikt å bidra til utvikling, endring, refleksjon og læring og tilpasses hovedsaklig til situasjon og kontekst, men også til person-, gruppe- eller orgasnisasjonsbehov.


Veiledning legger vekt på å forstå og bearbeide erfaringer som grunnlag for utvikling.

Coaching er i større grad rettet mot fremtiden og her-og-nå, med mer vekt på handling, målsetting og måloppnåelse.

Ungdomscoaching (unge mellom 12 og 25 år)

Ungdomsårene er en sårbar periode hvor de unge står ovenfor mange viktige valg. Det er i disse årene vi legger fundamentet for resten av livet vårt, og mange unge opplever det som en emosjonell berg-og-dal-bane hvor forandringer skjer raskt, både i hjernen og i kroppen. For noen er det dessverre en periode preget av lav selvtillit, høyt forventningspress og mangel på retning og motivasjon.

Som forsterket fosterhjem for 4 ungdommer i over 8 år har jeg på nært hold flere ganger vært så heldig å få være med på den spennende og utfordrende reisen fra ung til voksen. Målet mitt er, gjennom tillit og trygghet, å hjelpe ungdommen til å finne drivkraft og motivasjon til å se sitt eget potensial og til å ta bevisste og gode valg.

Den coachende samtalen
Et grunnelement i sunne relasjoner mellom mennesker er at vi kan være trygge på hverandre og ha tillit til at vi blir behandlet på en respektfull måte. Våre opplevelser, perspektiv og følelser skal bli tatt på alvor, og vi skal kunne ha innflytelse på vår egen situasjon. Det er viktig å føle tilhørighet og å være en del av et fellesskap, samtidig som vi opplever at vi bestemmer over oss selv.

I samtaler med ungdommen legger jeg vekt på å skape en trygg og positiv relasjon, hvor alle møtes med åpenhet og forståelse. Ungdommen skal føle seg anerkjent og bli aksepter for den de er, med egne opplevelser, tanker og følelsesmessige reaksjoner på det som skjer i livet. Jeg er der for å hjelpe de til å bli bevisst sine egne evner, ressurser og muligheter, ikke for å komme med råd, løsninger eller å dømme. Jeg vil lytte og hjelp de med å finne nye og bedre måter å samhandle og løse eventuelle konflikter på, og motivere til innsikt, læring og personlig utvikling.

Bedre selvbilde, styrket selvfølelse, selvrespekt og selvtillit er viktige og gode verdier å ta med seg videre i livet.

Jeg anbefaler å starte med en startpakke på 3 samtaler à 1 time per gang, deretter  enkelttimer etter behov.

Foreldreveiledning
Det skjer omfattende biologiske forandringer i ungdomsalderen. Forandringene er både fysiologiske, anatomiske og hormonelle, og gir også følelsesmessige og sosiale utslag. Hjernen gjennomgår en viktig utvikling av bl a områder som påvirker impulskontroll, bedømmelse, sinnemestring og framtidsplanlegging, og det er ikke sjelden at ungdommen har sterke følelsesutbrudd og humørsvingninger.

Å være en god foreldrestøtte når det stormer som verst er ingen liten oppgave, og det er ikke alltid like lett å hjelpe tenåringen på veien til å bli en ansvarlig og selvstendig person. Det kan være en forvirrende tid for den unge, og en prøvelse for de voksne.

Hyppige konflikter og timer med forhandlinger er ikke uvanlig, og man kan ha mange bekymringer knyttet til ungdommen når han eller hun søker ut mot nye arenaer, nye venner og relasjoner. I sin utforsking av verden er det derfor viktig at du som forelder oppleves tilgjengelig, selv om du ikke alltid opplever å bli brukt som støtte. I de fleste tilfeller er du uansett den trygge og gode basen som ungdommen har behov for i sin søken etter egen identitet og selvstendighet. 

La tenåringen få vite at du setter pris på han/henne, gi positiv oppmerksomhet og ros, ikke bare for å mestre ulike oppgaver, men også for innsatsen, og for at de prøver og ikke gir opp. Det er viktig å anerkjenne og vise at de verdsettes for den unike personen de er. Det er også viktig å huske at selv om barnet ditt har blitt en ungdom, er du fortsatt en viktig rollemodell. De legger nøye merke til hva du gjør, hva du sier og hvilke verdier du uttrykker.

Noen ganger blir utfordringene i samspillet så utfordrende til at det er vanskelig å løse det på egenhånd. I samtalene bruker vi blant annet tid på å bevisstgjøre og reflektere over egen foreldrerolle, og å eventuelt foreta nødvendige justeringer.

Ungdatas regelmessige undersøkelser blant unge i Norge viser at 70 % av dagens ungdom er svært fornøyde med sine foreldre. Legger man til de som er ganske fornøyd også, nærmer tallet seg 90 %!


COS-P

Circle of Security - Trygghetssirkelen er en manualbasert behandlingsmodell som har som mål å fremme trygg tilknytning mellom foreldre og barn. Den lærer deg å se barnet innenfra og forstå barnets signaler bedre. Foreldre inviteres til å reflektere over barnets atferd, følelser og behov, for å fremme mentalisering og utvikle en mer sensitiv og utviklingsstøttende omsorg.

Trygghetssirkelen er basert på omfattende forskning og blir brukt over hele verden for å hjelpe barn i aldersgruppen 0-12 år til å bli tryggere, og til å utvikle god selvregulering og sosial kompetanse.

Foreldreveiledningskurs
Hvordan få et enda bedre forhold til barnet ditt?
Hvordan være en trygg og god voksen med tydelig ledelse?

Foreldreveiledningskurset skal gi dere som foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barna har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre. Kurset skal gjøre oss mer bevisst på egne holdninger, følelser og handlinger, og skal bidra til å skape et godt samspill mellom deg og barna dine.

Målet er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne seg trygg, og på den måten stå sterkere rustet til å møte de utfordringer vi møter i livet.

På kurset snakker vi om: 

  • Trygghetssirkelen. Trygghetssirkelen hjelper oss til å se hvilke behov barna har for foreldrenes støtte både når de utforsker verden og når de opplever vanskelige følelser

  • "Å være sammen" i trygghetssirkelen. Barn lærer og utvikler seg i samspill med foreldre. Samspillet er grunnleggende for hvordan barn utvikler trygg tilknytning følelsesmessig

  • Veien til trygghet. Din tilgjengelighet som forelder påvirker ditt barns måte å formidle følelser og behov

  • Vanskelige situasjoner. Vi lærer noen verktøy til samspill mellom foreldre og barn når situasjonen kommer ut av kontroll. Vi ser på balansen mellom det å være tydelig og samtidig være en god forelder

  • Foreldrenes egne erfaringer. Noen ganger har vi voksne erfaringer fra egen fortid som gjør at reaksjoner i nåtid kan bli "større" enn nødvendig. Kurset vil gi dere verktøy til hvordan dere kan jobbe med og håndtere dette

”Større, sterkere, klokere og god!” Følg barnas behov når det er mulig, ta ledelsen når det er nødvendig. Alt barnet trenger er at du er ”god nok”!

Foreldreveiledningskurset er hovedsakelig for foreldre, eller andre omsorgspersoner, med barn mellom 0-12 år. Kurset går over 8 ganger, à 2 timer.


Bjerkebo ASOm BjerkeboNettstedskart